Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

Η εταιρία «ΒΑΣΙΜΒΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ» δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που τις γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Kανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούμε αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, όταν και εφόσον χρειαστεί:


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ

Δεδομένα Ταυτοποίησης, όπως:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό τηλέφωνου, διεύθυνση και όροφος κατοικίας, email, Α.Μ.Κ.Α., ΑΦΜ κ.λπ.

 

Φορολογικοί λόγοι (έλεγχος από τη Φορολογική Αρχή).
Οικονομική ενημέρωση (κοστολόγηση υπηρεσιών, υπόλοιπα λογαριασμού).
Υλοποίηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών της εταιρίας

Δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, όπως:
Γνωματεύσεις ιατρών, παραπεμπικά, στοιχεία βιβλιαρίου, φωτογραφίες σημείων σώματος, αποτελέσματα εξετάσεων κ.λπ.

Για την εξυπηρέτηση και προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας και σε εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που αναλάβαμε απέναντί σας για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Διατήρηση δεδομένων στον ψηφιακό φάκελο για ενημέρωση θεράποντος ιατρού.

 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, ή όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Στα δεδομένα σας πιθανόν να έχει πρόσβαση ο θεράπων ιατρός σας μέσω του ψηφιακού φακέλου που διατηρούμε για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της υγείας σας, παρέχοντας του πλήρη εικόνα και τη δυνατότητα μεταβολής ιατρικών οδηγιών.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 20 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρίας μας, στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και στον ΕΟΠΥΥ, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των δαπανών.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, η εταιρία διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

I.Την πρόσβαση στα δεδομένα σας.

II.Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε.

III.Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών.

IV.Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

V.Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

VI.Τη φορητότητα των δεδομένων σας.

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία, σε οποιαδήποτε δε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματος σας, το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.


ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην εταιρία μας  και την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την  αποσύρετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – τον Υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας «ΒΑΣΙΜΒΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ», είτε μέσω Αίτησης - Επιστολής στην έδρα της εταιρίας, είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@ygeias-merimna.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία «ΒΑΣΙΜΒΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ».

Στοιχεία Πελάτη
Διεύθυνση

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Ενημερώθηκα για τη λήψη και χρήση προσωπικών & ευαίσθητων δεδομένων μου και συναινώ στην επεξεργασία τους όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τα προσωπικά δεδομένα μου συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν για ενημερώσεις για νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Επιθυμώ να λαμβάνω τις παραπάνω ενημερώσεις μέσω των παρακάτω ενδεικτικών μεθόδων και τεχνολογιών :

SMS
Email

1.      Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ζητήστε από την εταιρία να σας αποστείλει τη σχετική φόρμα αιτήματος.