Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

 

 

Συνήθεις Λόγοι Μη πραγµατοποίησης της συναλλαγής

  • Λανθασµένη Καταχώριση των στοιχείων της Κάρτας σας
  • Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της Κάρτας σας
  • Xαµηλή Ποιότητα της Σύνδεσης σας µε το Internet
  • Ξαφνική ∆ιακοπή της Σύνδεσης σας µε το Internet