Διακρίνουμε το χαμηλό και τον υψηλό υποκλυσμό.

Επίσης, ανάλογα με το σκοπό της διενέργειας του υποκλυσμού, τους ξεχωρίζουμε σε κατηγορίες όπως καθαρτικοί ή φαρμακευτικοί υποκλυσμοί.

Χαμηλός εκκενωτικός υποκλυσμός είναι η εισαγωγή υπακτικού διαλύματος στο έντερο με ρύγχος από το ορθό. Σκοπός του χαμηλού υποκλυσμού είναι η πρόκληση περισταλτισμού του εντέρου και η διευκόλυνση της αποβολής του περιεχομένου του.

Ο νοσηλευτής διενεργεί χαμηλό υποκλυσμό για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας ή της ενσφήνωσης κοπράνων, την προεγχειρητική κένωση του εντέρου και την ενδοσκόπηση (ορθοσκόπηση, κολονοσκόπηση, σιγμοειδοσκόπηση)

Υψηλός υποκλυσμός πραγματοποιείται με την εισαγωγή υπακτικού διαλύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, στο έντερο μέσω ενός καθετήρα από το ορθό.