Τραχειοβρογχική αναρρόφηση είναι η μηχανική απομάκρυνση από τις αεροφόρες οδούς των βρογχικών εκκρίσεων που παράγονται από το τραχειοβρογχικό δένδρο. Γίνεται με συσκευή αναρρόφησης και ειδικό καθετήρα και αναρροφά τις εκκρίσεις εφαρμόζοντας αρνητική πίεση.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει τις αυξημένες αυτές εκκρίσεις για να μην προκαλέσουν αποφράξεις αεραγωγών. Σε περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να αποβάλλει τις εκκρίσεις, μετά και από την απαραίτητη υπόδειξη του ιατρού, μπορούμε να επέμβουμε με συσκευή αναρρόφησης και όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και να τις απομακρύνουμε.

Η σημασία των βρογχοαναρροφήσεων είναι σημαντική για τον επαρκή αερισμό των ανθρώπων και για την πρόληψη των λοιμώξεων από το αναπνευστικό σύστημα με αποτέλεσμα τη μείωση της νοσηρότητάς των. Η διενέργειά τους αποτελεί αναγκαία θεραπευτική παρέμβαση στην καθημερινή ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Η εκτέλεση της διαδικασίας με αυστηρά άσηπτη τεχνική είναι υψίστης σημασίας.

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σπίτι σας. Διαθέτουμε μηχάνημα για την εξυπηρέτησή σας και την κάλυψη των αναγκών σας. Επίσης, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο να προχωράμε συχνά σε αναρρόφηση, μπορούμε να αφήσουμε το μηχάνημά μας στο χώρο σας, μέχρι να αποκτήσετε το δικό σας, για την αποφυγή των συχνών μεταφορών του.